STATUTEN EHBO-VERENIGING FRANEKER E.O.

NAAM, OPRICHTINGSDATUM EN ZETEL

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Afdeling Franeker en omstreken van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken en is opgericht op 31 mei 1939.
2. De vereniging is gevestigd te Franeker in de gemeente Franeker.
3. De vereniging is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, gevestigd te Maarn.
 

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de verlening van eerste hulp bij ongelukken.
2. Zij tracht het onder lid 1 omschreven doel te bereiken door:
a. het organiseren van cursussen, waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen, ten einde verlenging van het zogenaamde EHBO-diploma mogelijk te maken;
c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal; en
d. alle wettige middelen, die niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.
één en ander in de ruimste zin des woords.


DUUR

Artikel 3
1. Te rekenen vanaf heden wordt de vereniging geacht te zijn opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.


LIDMAATSCHAP

Artikel 4
1. Het lidmaatschap der vereniging staat open voor ieder die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt.
2. De vereniging bestaat uit leden, ereleden en begunstigende leden.
3. Het bestuur beslist over hun toelating. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Zij, die als lid wensen toe te treden, dienen daartoe een verzoek in bij de secretaris der vereniging en onderwerpen zich aan een bij Huishoudelijk Reglement te regelen ballotage.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging in het algemeen, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd, op voorstel van het bestuur.
5. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse financiële, door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage. Begunstigend lid kan men worden door aanmelding bij de secretaris der vereniging, waarna het bestuur over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.
6. Ereleden en begunstigende leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 

Artikel 5
Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
 

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt door
a. overlijden van een lid;
b. opzegging door een lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per het einde van het verenigingsjaar. Dit geschiedt door een kennisgeving aan de secretaris. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarop de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur, met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken. Dit kan, wanneer het lid, naar na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, alsmede wangedrag in en buiten verenigingsverband en het herhaaldelijk niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten zonder deugdelijke reden van verhindering. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) schriftelijk in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Dit beroep geschiedt eveneens schriftelijk en wordt toegezonden aan het bestuur, dat verplicht is het beroepsschrift in de eerstvolgende ledenvergadering aan de orde te stellen. Indien een bestuurslid ontzet wordt als lid, houdt het tevens op lid van het bestuur te zijn; in de dan ontstane vacature wordt op normale wijze voorzien.
5. De rechten en verplichtingen van een begunstigend lid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage van heet begunstigend lid over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
7. a. Een lid kan door het bestuur worden geschorst voor een periode van ten hoogste vier weken, om redenen als vermeld in lid 3 en 4 van dit artikel. Gedurende een schorsingsperiode kan een geschorst; lid de aan het lidmaatschapsrecht verbonden rechten niet uitoefenen. Een lid is in ieder geval geschorst gedurende de beroepstermijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
b. Indien een schorsing niet wordt gevolgd door een besluit tot ontzetting uit- of opzegging van het lidmaatschap wordt de schorsing opgeheven door het verloop van de termijn waarvoor deze werd ingesteld.
 

GELDMIDDELEN

Artikel 7
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. inschrijfgelden;
b. contributies van leden en begunstigende leden;
c. bijdragen door donateurs;
d. erfstellingen, legaten en schenkingen;
e. opbrengsten van ten bate van de vereniging te houden collectes of verlotingen;
f. subsidies;
g. andere verdere toevallige baten en inkomsten, welke aan de vereniging opkomen;
één en ander nader te regelen bij huishoudelijk reglement.

2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De leden en begunstigende leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van een bijdrage te verlenen.


RECHTEN BEGUNSTIGENDE LEDEN

Artikel 8
Behalve de overige rechten die aan begunstigende leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.


BESTUUR

Artikel 9
1. Het bestuur der vereniging bestaat uit een oneven aantal en minstens drie personen, onder wie een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester, die allen meerderjarig dienen te zijn. In geval van plaatsvervanging treedt de daartoe door het bestuur aangewezen algemeen plaatsvervanger in de3 rechten en plichten van degene, die hij vervangt.
2. Het bestuur wordt gekozen en benoemd uit en door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd.
3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij hiertoe termen aanwezig acht. Op een dergelijk besluit is het bepaalde in artikel 6 lid 4 overeenkomstig van toepassing. Een schorsing die niet binnen drie maande gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
5. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van ten hoogste twee jaren.
6. Jaarlijks treden één of meerdere bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
7. De afgetredene is terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende ledenvergadering voorzien op de wijze als hiervoor gemeld. De nieuwbenoemde wordt benoemd voor de tijd die de afgetredene nog te vervullen had.
8. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur:
a. indien een bestuurslid naar het oordeel van zijn medebestuursleden de werkzaamheden der vereniging schaadt, zich regelmatig aan de werkzaamheden onttrekt of daaraan ernstige belemmeringen in de weg legt, door ontheffing, uit te spreken door de algemene ledenvergadering, zulks op voorstel van de overige bestuursleden;
b. in het geval als genoemd in artikel 6 lid 4.


Artikel 10
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd om zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd, als nader uitgewerkt in de artikelen 13, 14 en 15 der statuten.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomst, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen alsmede het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen leiden;
e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.


Artikel 11
1. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
2. Van het verhandelde in elke bestuurvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de3 secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van - en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.


VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12
1. Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 10 lid 4wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi tot een zodanig maximum, als door de ledenvergadering zal worden bepaald, is de handtekening van de penningmeester voldoende.


SECTIES, COMMISSIES EN ADVISEURS

Artikel 13
1. Het bestuur kan de vereniging onderverdelen in secties.
2. De werkwijze van deze secties wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
3. Indien de secties door het bestuur zijn ingesteld, zal bij de eerstvolgende bestuursverkiezing het bestuur zodanig moeten worden samengesteld, dat iedere ingestelde sectie door tenminste één zetel in het bestuur zal zijn vertegenwoordigd.
 

Artikel 14
Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies, door het bestuur uit de leden aan te stellen. Het bestuur regelt de taak en werkwijze van deze door hem ingestelde commissies.


Artikel 15
Het bestuur kan zich doen bijstaan door een aantal door hem te benoemen adviseurs. Deze adviseurs, die bij voorkeur lid der vereniging moeten zijn, hebben in een bestuursvergadering slechts een adviserende stem.


REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen gekend kunnen worden.
3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel uitmogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het verslag van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en de bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
7. De goedkeuring door de vergadering van de rekening en verantwoording dechargeert het bestuur van het bestuur over het betreffende verenigingsjaar.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.
 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na het verstrijken van het afgelopen verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.


Artikel 18
1. De algemeen vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis aan de leden gebracht.


Artikel 19
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, ereleden en alle begunstigende leden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. De schriftelijke machtiging dient vóór de aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur.
5. Alle bestuursleden hebben stemrecht.
6. Ereleden, die geen lid zijn, alsmede begunstigende leden, hebben geen stemrecht, doch uitsluitend een adviserende stem.
 

Artikel 20
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien bij verkiezing van personen niemand de gewone meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats, totdat hetzij één persoon de gewone meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens getemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringst aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringst aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij die nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Ten behoeve van een schriftelijke stemming benoemt de vergadering uit haar midden een stemcommissie van drie leden.
7. Alleen geldige stemmen worden bij een stemming in aanmerking genomen. Als zodanig komen niet in aanmerking:
a. blanco stemmen, alsmede onduidelijk uitgebrachte stemmen, zulks ter beoordeling van de stemcommissie;
b. stemmen, welke niet met de naam van het stemmend lid zijn ondertekend.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergaering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet acht genomen.
10. In bijzondere gevallen kan een lid in een bestuursvergadering gehoord worden.
 

Artikel 21
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van veertien dagen, onder vermelding van de te behandelen punten, onverminderd het bepaalde in artikel 22. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden, ereleden en begunstigende leden te zenden schriftelijke mededeling en/of door een advertentie in tenminste een, in de vestigingsplaats van de vereniging, veelgelezen dagblad. Later ingediende en door de secretaris ontvangen voorstellen voor agendapunten worden slechts in behandeling genomen als de vergadering daartoe haar toestemming geeft.


STATUTENWIJZING

Artikel 22
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de alemene ve4rgadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zoal worden voorgesteld. De termijn tot oproeping van een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, ,moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van het hoofdbestuur van de te Amsterdam gevestigde vereniging: “Koninklijke Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken”. Hiervan dient te blijken uit de notariële akte.
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten in te schrijven in en neer te leggen bij het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.
7. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met in achtneming van gelijke beperking.
 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 23
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden.
2. He4t bepaalde in de leden 1, 23, 3, 4 en 6 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
3. Bij de oproeping tot de daartoe volgens deze statuten vereiste vergaderingen, moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld, de vereniging te ontbinden.
4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij een zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal door de liquidateuren worden bestemd voor een doel, dat zoveel mogelijk met het doel van de vereniging overeenkomt. Wat betreft subsidiegelden zal overleg worden gepleegd met de subsidiegevende instanties in kwestie.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover en zolang als dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die dan van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: “in liquidatie”.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende dertig jaren berusten bij een door het bestuur te benoemen (rechts)persoon die verplicht is zijn benoeming als zodanig ter inschrijving op te geven bij het openbaar register, als bedoeld in artikel 22 lid 6.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 24
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voor zover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en het gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij een besluit van de algemene vergadering op voorstel daartoe van het bestuur of in dien zulks schriftelijk wordt verzocht door tenminste één/tiende van de stemgerechtigde leden der vereniging.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van, of in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of de statuten.


SLOTBEPALINGEN

Artikel 25
De vereniging en haar organen moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen, naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

Artikel 26
De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de vereniging “Koninklijke Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken”, gevestigd te Maarn.

 

Franeker, 13 september 1983

 

Ledenpagina
EHBO-home