PROTOCOL JEUGD-EHBO

 

 1. De  lessen worden gegeven op vrijwillige basis.
 2. De school verzorgt in overleg met de vrijwilliger(s) het theoriegedeelte aan de hand van HET ORANJE KRUIS JEUGD BOEKJE en volgens het aan ommezijde vermelde LESPLAN JEUGD-EHBO.
 3. De vrijwilligers geven 6 tot 8 praktijklessen met een duur van 1 tot 1,5 uur.
 4. De verantwoordelijkheid voor een goede lesruimte en een co๖peratieve opstelling van de leerlingen ligt bij de school. De eigen leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de leerlingen. Bijzonderheden betreffende een leerling worden vooraf aan de vrijwilliger verteld.
 5. Na afloop van alle lessen is er een theorie-examen, afgenomen door de betreffende vrijwilliger(s), later gevolgd door een praktijkexamen.
 6. De leerling is minimaal 10 minuten voor aanvang van het examen aanwezig. Een leerling die te laat komt, is in principe van deelname uitgesloten.
 7. Het examen wordt afgenomen door een examinator die kan worden bijgestaan door een vrijwilliger. Ouders of leerkrachten worden in principe niet toegelaten.
 8. Het examen duurt 20 minuten. Wanneer handelingen een herkansing krijgen, kan dit iets uitlopen.
 9. Indien de examinator twijfelt inzake de getoonde deskundigheid van de leerling, kan overleg worden gevoerd met de betreffende lesgevende vrijwilliger. Uiteindelijk ligt de beslissing over de einduitslag bij de examinator. Er is in voorkomende gevallen slechts ้้n herexamen mogelijk.
 10. De leerkracht is aanwezig om ruim voor de aanvang de school te openen, later de kinderen op te vangen en ouders bij te staan, alles in goede banen te leiden en te zorgen voor koffie/thee voor examinatoren en vrijwilligers en een attentie na afloop.
 11. De leerkracht sluit na het examen de school weer af.
 12. De diploma-uitreiking volgt in overleg met de school.
 13. Na het examen en de diploma-uitreiking vindt in overleg met de school een evaluatie plaats.
 14. De materialen voor de lessen worden door de EHBO-vereniging verzorgd zoals gaasjes, verbanden, watten en mitella’s, lesboeken etc.  
 15. De school draagt de kosten van de materialen tijdig af aan de penningmeester van de EHBO-vereniging.
 16. De verbanden mogen de kinderen in eigendom houden.
 17. Wanneer de vrijwilliger onverwacht verhinderd is, geeft de eigen leerkracht gewoon les. In overleg wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.
 18. Bij ordeproblemen is de vrijwilligster gerechtigd de betreffende leerling(en) na een duidelijke waarschuwing uit de les te verwijderen, waarna de eigen leerkracht deze dient op te vangen.
 19. Bij structurele ordeproblemen en onvoldoende medewerking van de school om tot een oplossing te komen, is de vrijwilliger gerechtigd het lesgeven in deze school te be๋indigen en wordt het examen geannuleerd. Dit wordt door de vrijwilliger terstond aan de schoolleiding en de co๖rdinator Jeugd-EHBO medegedeeld. Bij niet direct oplosbare problemen wordt de voorzitter van de EHBO-vereniging hiervan in kennis gesteld. Deze kan daarna passende maatregelen nemen. De school houdt de verplichting de gemaakte kosten te vergoeden. De EHBO-vereniging behoudt zich het recht voor om deze school van verdere deelname aan JEUGD-EHBO uit te sluiten.
 20. Dit protocol wordt tijdens het maken van afspraken met een school in kopie aan de schoolleiding aangeboden en doorgenomen, waarna beide exemplaren worden ondertekend.

Franeker, ………….

 

Naam Leerkracht             /          Handtekening                  Naam Vrijwilliger            /          Handtekening

 

 …………………………………………………                ………….. ……………………………………

 


EHBO-home